Tìm kiếm Tạp chí  Tìm kiếm nâng cao
Ngày 17/11/2018 12:24 AM
20/02/2017 09:04
Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí

Sáng ngày 17/02/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về kết quả triển khai công tác trong thời gian qua, dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Bộ Nội vụ và một số vấn đề dư luận quan tâm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi Họp báo.

Cùng dự buổi Họp báo có ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn của Bộ Nội vụ; Lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi Họp báo, thay mặt Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương trong thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã chỉ đạo quyết liệt, đối với những thông tin được báo chí phản ánh thì trách nhiệm của Bộ Nội vụ phải lắng nghe, tiếp thu và phản hồi chứ không được phép rơi vào im lặng, quên lãng. Với những vấn đề mà báo chí, dư luận quan tâm, Bộ Nội vụ sẽ thông tin trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Bộ Nội vụ rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thống tấn, báo chí về các hoạt động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới.


Ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn của Bộ Nội vụ 
thông báo về kết quả công tác thời gian qua và dự kiến nhiệm vụ công tác thời gian tới của Bộ Nội vụ

Tại Họp báo, ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn của Bộ Nội vụ đã thông báo tới các cơ quan thông tấn, báo chí kết quả triển khai công tác trong thời gian qua và dự kiến một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới của Bộ Nội vụ.

Theo đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã tập trung cao để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền thông qua, ban hành và ban hành theo thẩm quyền:

Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Đề án đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương thực hiện tinh giản biên chế; Quyết định 1998/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017; Quyết định ban hành Chương trình công tác và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Nội vụ; Quyết định phê duyệt Đề án “xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; Quyết định phê duyệt Kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương; Các quyết định giao biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017.

Về một số nhiệm vụ cụ thể trọng tâm trong thời gian từ nay đến hết tháng 3/2017 của Bộ Nội vụ: Báo cáo Bộ Chính trị Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn”; Trình phiên họp Chính phủ thường kỳ Đề án Văn hóa công vụ; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định quy định việc áp dụng chức danh chuyên gia cao cấp; Nghị định quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Báo cáo thường trực Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Đề án đối mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; Tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật về hội và nghị định hướng dẫn Luật; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu; Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, tổ chức hành chính; Chuẩn bị Báo cáo của Ban Cán sự đảng Chính phủ về thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý công chức, viên chức và hợp đồng lao động; Dự thảo 02 Nghị định thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Dự thảo Chiến lược phát triển ngành Nội vụ giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2035; Dự thảo Đề án sửa đổi, bổ sung phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; Đề án phương pháp đánh giá tổ chức; Dự thảo Đề án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; Tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sủa hoàn thiện Đề án “Thí điểm thực hiện chế độ công chức hợp đồng”; Triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và sửa đổi Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010; Tập trung trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ 2, Quốc hội khóa XIV gửi đến Bộ Nội vụ; Tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tham mưu tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017…

Về một số vấn đề mà dư luận quan tâm trong thời gian gần đây, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Tiến Thành và đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ đã trực tiếp trả lời các vấn đề như:

Liên quan đến việc sáp nhập quận tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Tiến Thành cho biết, tính cho đến thời điểm này, Bộ Nội vụ chưa nhận được văn bản chính thức của TP. Hồ Chí Minh về việc sáp nhập quận.

Tuy nhiên, căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương, nếu TP Hồ Chí Minh (và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước) đề xuất thực hiện việc sáp nhập quận nói riêng, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nói chung thì quan điểm của Bộ Nội vụ rất ủng hộ vấn đề này. Việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính sẽ góp phần giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt là thực hiện được chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tin liên quan đến 55 giáo viên chấm dứt hợp đồng lao động tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Theo quy định của pháp luật về viên chức, việc liên quan đến 55 giáo viên chấm dứt hợp đồng tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phí Yên thuộc trách nhiệm của UBND huyện Đông Hà, tỉnh Phú Yên theo thẩm quyền phân cấp quy định. Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Phú Yên tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ viên chức giáo viên của tỉnh để có biện pháp chấn chỉnh nếu có sai phạm.


Thông tin dư luận về việc cả nhà làm quan

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra các vụ báo chí phản ánh về việc lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình phụ trách, quản lý.

Bộ cũng đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát theo thông tin báo chí phản ánh, tổng hợp được 9 địa phương, đơn vị bao gồm: Tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế; huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk; tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền, Cần Thơ; Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính; tỉnh Yên Bái; Trung tâm Pháp y thuộc Sở y tế TP. Đà Nẵng.

Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 03/11/2016. Bộ đã tiến hành kiểm tra để xác minh các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các trường hợp theo thông tin báo chí phản ánh tại 09 địa phương, kết quả: Số người nhà của một số lãnh đạo tại 09 địa phương là 60 người (thực tế có 02 người không có quan hệ họ hàng). Trong đó, số người nhà có quan hệ ruột thịt là 18 người (có chức vụ 15 người, không có chức vụ 3 người); số người nhà có quan hệ họ hàng là 40 người (có chức vụ 22 người, không có chức vụ 18 người); số người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước là 24 người, cơ quan Đảng là 6 người, cơ quan đoàn thể là 10 người, đơn vị sự nghiệp là 14 người.

Qua kiểm tra, tồn tại, thiếu sót trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm như sau: Tại thời điểm bổ nhiệm, một số trường hợp còn thiếu một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học như trường hợp Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định; Huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tình trự bổ nhiệm một số trường hợp không có văn bản đề nghị và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm như ở Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định; Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngoài ra, có 01 trường hợp có trình độ chuyên ngành không phù hợp với vị trí việc làm như ở huyện Buôn Đôn, Đăk Lắk) và 1 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vượt chỉ tiêu được giao như ở Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Qua kết quả kiểm tra, Bộ Nội vụ đã có báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các cơ quan đơn vụ thực hiện một số nội dung: Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Rà soát điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu của các công chức, viên chức được bổ nhiệm chức vụ  lãnh đạo, quản lýtheo kết quả kiểm tra; xem xét theo thẩm quyền việc miễn nhiệm chức vụ đối với các trường hợp không đáp ứng theo quy định.

Đề nghị thu hồi Quyết định tiếp nhận công tác tại UBND huyện A Lưới, Thừa Thiên-  Huế đối với ông Hồ Thanh Hà, Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện A Lưới do không thực hiện trình tự thủ tục xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển; xem xét việc miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với ông Hà.

 Đề nghị bố trí vị trí việc làm phù hợp với trình độ, chuyên môn (Đại học Kinh tế - chuyên ngành Ngân hàng) đối với ông Bun Lắp Ksor, Phó trưởng phòng Dân tộc UBND huyện Buôn Đôn và đề nghị chấm dứt hợp đồng lái xe tại cơ quan Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Văn Thanh do vượt chỉ tiêu được giao.

Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo phòng ở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương

Tại thời điểm 15/10/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có 09 phòng với số lượng Phó Trưởng phòng là 31 người, trong đó có 06 phòng chuyên môn có số lượng Phó Trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương trình UBND tỉnh là 08 người. 

Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương quyết định cho 07 công chức thôi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và 01 Phó Trưởng phòng chuyển công tác nên đến ngày 18/11/2016 số lượng Phó Trưởng phòng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương là 23 người.

Việc bổ nhiệm  công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có  một số thiếu sót: Có 02 công chức được bổ nhiệm chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính; một số trường hợp thời gian làm việc chưa đảm bảo đề đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm; một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương: Xây dựng, ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuấn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù họp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức; thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tố chức, cá nhân liên quan đến những sai sót, tồn tại, đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tinh Hải Dương rà soát về điều kiện, tiêu chuẩn các trường hơp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng; miễn nhiệm chức vụ các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn; thu hồi quyết định bổ nhiệm, sắp xếp, điều chuyển số lượng Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn bảo đảm số lượng phù họp quy định.

Toàn cảnh Họp báo

Anh Cao
Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chíCùng dự buổi Họp báo có ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương. Phát biểu tại buổi Họp
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi mail   In trang này   Về đầu trang
   
Các tin khác
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ như năm 2016 -29/12/2016 03:32
Thủ tướng Chính phủ nhận xét về phẩm chất, năng lực của các bộ trưởng -21/11/2016 09:39
Tăng lương cơ sở lên 1,3 triệu từ tháng 7/2017 -14/11/2016 09:33
“Đã là người tài thì không nên làm chỗ người thân” -31/10/2016 01:51
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức năm 2017 -21/10/2016 08:43
Kiểm soát việc nhiều người có quan hệ gia đình cùng làm việc trong một cơ quan -17/10/2016 02:14
Hội thảo "Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương" -14/10/2016 09:49
Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường thị trấn” -14/10/2016 09:44
Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mới -03/10/2016 02:41
Bất bình việc bổ nhiệm người thân, cán bộ yếu kém -23/09/2016 08:59
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành luôn phải “tiến công và đột phá”
Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện
Văn bản mới
Quyết định số 03/QĐ-BCĐCCCVCC ngày 17/12/2015 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về việc ban hành Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải  ...
Quyết định số 1701/QĐ-BNV ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Nội vụ  ...

Hướng Dẫn
Xây dựng Vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch
Phần mềm Thi tuyển, thi nâng ngạch công chức
Video

Thống kê truy cập
Lượt truy cập
2954543
Khách online 55


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

 

Địa chỉ: Bộ Nội vụ - Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62820404. Email: caicachcongvu@moha.gov.vn
Giấy phép số: 42/GP-TTĐT, ngày 26/09/2014 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông